Sportstech Brands PL Sp. z o.o.

 ul. Piękna 44/1, 00-672 Warszawa

KRS 0000638280

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał Zakładowy 5 000 PLN 

NIP 5252677288|